Резервати в Национален парк Пирин

Парк Пирин или Национален парк Пирин, както е официалното му наименование е създаден през далечната 1962 г. с една – единствена цел – да бъде съхранено биосферното му разнообразие и да бъдат опазени природните образувания, формирани на територията му.

Резервати в Пирин планина

Паркът се разполага на 403,3 км3 площ, което означава, че на практика заема почти цялата територия на Пирин. Общините, с които граничи са:

  • Банско
  • Кресна
  • Сандански
  • Гоце Делчев
  • Разлог, Симитли и Струмяни
  • В границите му се намират общо шест паркови участъка и три резервата: „Баюви дупки – Джинджирица”, „Юлен” и „Тисата”.

Резервати в Национален парк Пирин

„Баюви дупки – Джинджирица”

Това е не само най-старият резерват създаден на територията на парк Пирин, но е един от първите резервати създадени в страната ни изобщо. Резерватът е създаден и обявен като такъв през 1934 г. и съвсем в началото е обхващал само няколко самостоятелни по-малки резервата. През 1979 г. към тези площи са включени нови и днес резерват „Баюви дупки – Джинджирица” се разполага на 2873 ха. обща площ.

Заради голямото си биосферно разнообразие през 1977 г. е включен в листата на защитените територии на ЮНЕСКО.

Къде се намира резерватът?

Резерват „Баюви дупки – Джинджирица” се разполага в североизточната част на красивия пирински масив. Започва от Главното било, включвайки циркусите Разложки Суходол, Баюви дупки, Окаденски и Каметиница. На изток започва от Котешки рид, минава през страничното било на връх Плешки и завършва под връх Пирин. Най-ниската точка на резервата е на 1490 м., а най-високата точка е на 2884 м.

С какво е уникален?

В защитената територия растат изключително редки видове дървета. В най-ниската част на резервата например растат основно масиви от бял и черен бор, леска и бук. Малко по-нагоре, в средните части могат да видят гори от ела и смърч, а в най-високите точки са разположени масиви от черна и бяла мура. Това е и единственият резерват, на територията на който растат няколко от най-старите дървета черна мура, най-популярното от които е 1300 – годишната Байкушева мура.

„Баюви дупки – Джинджирица” може да се гордее, че опазва не само вековни дървета черна мура, но и бяла мура. На територията на резервата могат да се видят отделни екземпляри от бяла мура, възрастта на някой от които надхвърля 1000 години.

Освен вековните, безценни горски масиви, територията на резервата опазва и повече от 42 регионални и 16 пирински ендемични видове. Тук растат ендемични видове като пирински девесил, полевица, очанка, пирински мак, златиста кандилка, жълта тинтява, син минзухар, алпийски мак, бели и червени карамфили, незабравки, омайниче, еделвайс и други.

Най-стария от резерватите в Национален парк Пирин е дом и на голямо разнообразие от животински видове като мечки, диви кози, сърни, златки, диви котки, катерици, бялки. От пернатите животински видове в резервата могат да видят скални орли, египетски лешояди, глухари, белоглави лешояди, ястреби, кълвачи, пъстър скален дрозд, планинска завирушка, скалолазка и други.

Резерват Баюви дупки в Пирин планина

Как може да бъде посетен резерват „Баюви дупки – Джинджирица”?

За да бъде опазено животинското и растителното многообразие, в резервата е забранено да бъде извършвана каквато и да е човешка дейност. Ако решите да го посетите, можете да го направите като предварително съгласувате посещението си управата на парка и наемете водач, който да ви придружава.

През резервата преминават международен маршрут Е4, както и няколко туристически маршрута до хижа „Предел”, хижа „Яворов” и хижа „Вихрен”.

Най-близките населени места, от които можете да достигнете до резерват „Баюви дупки – Джинджирица” са пиринските градове Банско и Разлог.

Резерват „Юлен”

„Юлен” е най-младия от трите резервата в парк Пирин. Създаден е през 1994 г. и заема площ от 3156,2 ха. Резерватът е създаден с основната цел да съхрани и опази ценните горски и растителни екосистеми и многообразието от животински видове, които обитават територията му.

Кои територии обхваща резерват „Юлен”?

Биосферният резерват се намира от Хайдушка поляна на север, от връх Дисилица и връх Безбог на изток, от река Демяница на изток и от Банските езера, Самодивската порта и местност Тияците на юг.

На територията на „Юлен” се намират и няколко красиви езерни групи – Василашки, Дислишки, Типицки, Полежански, Стражишки, както и няколко самостоятелни, единични езера, от които тръгват няколко малки реки, някой от които преминават през територията му.

Какво може да се види в района на резерват „Юлен”?

Резерват „Юлен” е изключително ценен за опазването на горите от бяла мура, смърч, клек, бял бор и ела, които растат на неговата територия. Освен тези дървесни видове, на територията му виреят още над 700 висши видове растения, като близо 50 от тях са включени в Червената книга на страната ни. Тук могат да се видят уникални растителни видове като черен емпетрум, нарцисовидна съсънка, сибалдия, планински божур, златиста кандилка, скална острица, слоново хобониче, шиполиста и други.

Сред най-ярките представители на бозайниците, които обитават земите на резервата са дива коза, мечка, сърна, вълк и други. Животинско многообразие се допълва с огромен брой видове птици, като най-забележителните представители на птичето царство, които гнездят в резервата са балканският кеклик, сокерицата, глухаят, синигерите, кълвачите и т. н., и т. н.

Езерата на резервата са пълни с балканска пъстърва, а по пътеките, излегнали се на припек мога да се видят усойници.

В територията на „Юлен” попада и антична Римска крепост. Останките на древната крепост се намират на около 12 км. от курортното селище Банско и е едно от популярните места за кратки еднодневни турове на гостите на града.

Ако искате да разгледате резерват „Юлен” най-бързо и лесно можете да го сторите, ако наемете водач от най-близките до резервата градове Банско и Добринище.

И тук, както и в останалите природни резервати важи забраната за извършването на каквито и да е действия освен охрана, така че трябва да бъдете изключително внимателни и да не се отклонявате от предварително очертаните туристически маршрути.

Резерват „Тисата”

„Тисата” е обявен за резерват през 1949 г. и първоначално се е наричал „Тисова бърчина”. Резерватът има за цел опазването на най-голямото находище на дървесна хвойна у нас, както и запазването на огромното орнитоложко разнообразие, което обитава района.

Особеното на този от резерватите в Национален парк Пирин е, че е изграден от два сектора, които са разделени условно от река Струма. Освен това, „Тисата” е единственият резерват в Пирин, който има и обособена буферна зона.

Къде е разположен резерват „Тисата”?

Територията, която обхваща резервата се намира в южните части на Кресненския пролом. Надморската височина, на която е разположен резерват „Тисата” е от 300 до 700 м.

През годините площта и територията, които са заемани от резервата се променят доста често, докато накрая, през 1991 г. е обявена постоянна граница и днес „Тисата” се разполага на площ от 574,5 ха., като към тази площ са добавени и 420 хектара буферна зона.

Резерватът има международен природозащитен статус и попада в границите на „НАТУРА 2000” заради огромното биоразнообразие, което се опазва на негова територия.

Какво можете да видите в резерват „Тисата”?

Освен най-големите масиви дървесна хвойна, които само за информация са най-големите масиви не само в страната ни, но и в цяла Европа, в защитената територия расте келяв габър, космат дъб, терпентиново дърво, червена хвойна и други, както и разнообразни видове тревисти средиземноморски растения като южно лале, червена съсънка, широколистен мразовец, и други.

В зоната, която обхваща биосферния резерват растат и над 460 вида висши растителни вида, една немалка част от които са застрашени от изчезване и са защитени. (Такива са например масивите от обикновен тис, които са вписани в Червената книга като застрашен от изчезване дървесен вид).

На територията на буферната зона и резервата се наблюдава и огромно разнообразие от птици, които гнездят тук. Свой дом в района са намерили над 109 вида птици, сред които син скален дрозд, пъстър скален дрозд, орфеево, червеногушо копринарче, испанско каменарче, планински кеклик, голям маслинов присмехулник, черноглава овесарка, белочела сврачка, черноглаво копринарче, скална зидарка, орел змияр, бухал и други.

Заради огромния брой видове птици, през 1997 г. резерват „Тисата” заедно с буферната му зона са обявени за Орнитологично важно място.

Резерват Тисата в Пирин планина

Освен огромния брой видове птици, в резервата живеят 11 от общо 16 вида змии, които се срещат у нас. В границите на „Тисата” могат да се видят котешка змия, тънкия стрелец, ивичест и леопардовия смок, червейница, както и няколко видове костенурки, сред които шипоопашата и шипобедрена.

От бозайниците в района на резервата могат да се видят дива коза, вълк, сърна, мечка и други.

Ако искате да посетите резервата, най-близкият град, от който може да започне разходката ви е Кресна.

Само не забравяйте, че и в трите резервата на Национален парк Пирин се съблюдават строги правила. Достъпът до резерват „Тисата” е възможен, но е ограничен и е забранено извършването на каквато и да е човешка намеса.

За да посетите защитената територия трябва да съгласувате разходката си с Дирекцията на Национален парк Пирин, централният офис на която се намира в Банско.

За разглеждането и на трите резервата, които се намират на територията на НПП ще ви е необходим водач, който да ви придружава по време на целия ви престой в защитените територии. Можете да предприемете и самостоятелно разглеждане на резерватите, но преди да поемете на път, трябва да съгласувате разходката си (както споменахме малко по-рано) и в никакъв случай да не се отклонявате от определените за целта горски пътеки.