Апарт хотел Лъки Банско участва в програма за енергийна ефективност и зелена икономика

Апартхотел Лъки Банско СПА & Релакс | Лога на оперативни програми

На 09.12.2013 г. „Туристически мениджмънт“ ЕООД сключи договор с Министерство на икономиката и енергетиката за изпълнението на проект „Доставка и монтаж на слънчеви колектори за апарт хотел Лъки Банско“ с номер BG161PO003-2.3.02-0172 по схема BG051PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика“ по приоритетна ос 2 от Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007 – 2013.

В рамките на проекта ще бъде разширена съществуващата система от соларни колектори към хотела, като ще бъдат закупени нови 36 бр. соларни колектори със спомагателни материали и оборудване, които са необходими за тяхното окомплектоване към настоящата система, включително монтаж и въвеждане в експлоатация.

Продължителността на проекта е 9 месеца.

Размерът на общата стойност на проекта е 105 345.82 лева, от които 42 138.32 лева са безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“.